E-leren voor laaggeschoolde volwassenen

Deze week publiceerde Ghislain De Bondt de eerste bevindingen van zijn onderzoek naar de mogelijkheden van blended learning als leerweg voor laagggeschoolde volwassenen. Ghislain doet dit onderzoek voor OCB vzw (Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie) én in het kader van zijn scriptie ( Sociale Agogiek). Hij heeft als lesgever en stafmedewerker ICT reeds 14 jaar ervaring in de basiseducatie, en is dus goed geplaatst om enkele theoretische principes aan de realiteit te toetsen.

Computerlokaal

Het onderzoek gaat na of laaggeschoolde cursisten ook door middel een blended leren-traject de vooropgestelde eindtermen kunnen halen, en welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn. Er wordt ook nagegaan in hoeverre enerzijds cursisten, anderzijds lesgevers blended leren als geschikt beschouwen voor laaggeschoolden.

Het volledige artikel kan je lezen in de nieuwsbrief  ‘van A tot Z’  van maart 2010 (te vinden op de website van VOCVO ).  Ghislain komt tot bevindingen en conclusies als:

  • Lesgevers blijken in het onderzoek minder positief over blended leren dan de betrokken laaggeschoolde cursisten. Ze schatten ook de tevredenheid van de cursisten die een blended cursus volgden te laag in.
  • Cursisten van lesgevers die veel tijd investeerden in online coaching, staan positiever tegenover e-leren.
  • Weinig lesgevers achten zelfzelf in staat om e-content aan te maken. De meerderheid van hen vindt dat er op Vlaams niveau initiatief moet genomen worden om het tekort aan e-content op te lossen.
  • Open leercentra kunnen een belangrijke rol spelen om e-leren haalbaar te maken bij laaggeschoolde volwassenen.

Deze en andere conclusies in het onderzoek zijn wellicht niet echt eigen aan de doelgroep van laaggeschoolde volwassenen. Elk van de drempels die  bij het kwaliteitsvol organiseren van blended leren-trajecten opduiken, zullen wellicht wel nog hoger liggen bij deze doelgroep. Zo zal er nood zijn aan nog meer coaching,  nog meer zorg voor kwaliteitsvolle e-content, nog betere ICT-ondersteuning vanuit het centrum, een nog sterkere visie, …

Ghislain De Bondt concludeert op basis van zijn bevindingen dat er – mits er aan dergelijke randvoorwaarden wordt voldaan – wel degelijk een rol is weggelegd voor gecombineerd leren. En dat blended leren een meerwaarde kan creëren, ook voor laaggeschoolde volwassenen. Ik zie alvast uit naar het volledige eindrapport (wellicht juni 2010).

Ondernemen kan je leren

Ondernemerschapsinitiatieven in het secundair onderwijs hebben een duidelijk effect op de creativiteit van leerlingen, op het verhogen van de intentie om te ondernemen en op de houding tegenover ondernemers. Dat blijkt uit de Effecto-studie. Uit dit recent onderzoek bij meer dan 200 scholen en meer dan 6000 leerlingen blijkt dat zowel langlopende simulatiespelen als korte activiteiten zoals bedrijfsbezoeken of een presentatie door een bedrijfsleider effect hebben.

Tijdens de Ondernemersklasseweek, die vorige week voor de vierde keer plaatsvond, krijgen dergelijke ondernemerschapsinitiatieven van diverse organisatoren extra aandacht.  Het thema van dit jaar was ‘durf’.

OndernemersklasseweekOp de agenda stonden onder meer het COOS-startevent met de trofee ‘Schoolteam met de meeste ondernemerskwaliteiten’, de ‘Durfdag’ met creativiteitssessies, de ‘Bedrijvendag’ voor leerkrachten en de ‘Mega Brainstorm’ over nieuwe en innovatieve producten in het stadion van AA Gent.

Heel wat dynamische scholen en SYNTRA namen ook zelf initiatief om in het kader van de Ondernemersklasseweek het ondernemen onder de belangstelling van hun leerlingen en leerkrachten te brengen. En dat door middel van workshops, een markt van mini-ondernemingen, een toneelvoorstelling over ondernemen, presentaties, bedrijfsbezoeken, … .

Vorige week werden dus heel wat leerlingen en leerkrachten bereikt met leuke en leerrijke activiteiten, waarvan we – dankzij de Effecto-studie– nu ook weten dat ze hun effect niet missen.

  • Tal van inspirerende voorbeelden over hoe je op school rond het thema ondernemen kan werken vind je in de verslagen van de Ondernemersklasseweek, in de inspiratiebundel die voor de Ondernemersklasseweek 2010 werd gemaakt, en meer algemeen op de website www.competento.be
  • Een samenvatting en de volledige Effecto-studie ’Leerlingen ondernemender maken, werkt het?’ is terug te vinden op de website van Flanders DC .