ICT nieuwsbrief departement Onderwijs

In deze nieuwsbrief:

1. Springplank: nieuwe publicatie over ICT in het kleuteronderwijs
2. “Delete Cyberhate”
3. Klasse maakt stappenplan tegen cyberpesten
4. Oproep tot indienen van voorstellen voor de Europese e-learning Awards
5. Vooraankondiging Europese call e-content+
6. SWIFT-prijs voor Wai-Not

Nieuwsbrief downloaden www.ond.vlaanderen.be/ict

Onderwijsbeleid m.b.t. vrije software

Beste,

De sensibiliseringscampagne over vrije software heeft bijna 2 jaar gelopen en nadert stilaan haar einde. Bij de aanvang van het komende schooljaar publiceert het departement bij wijze van sluitstuk een set van CD-Roms met educatieve vrije software. Sensibilisering is echter maar 1 stap bij de invoering van een vernieuwing. Vandaar een korte rondvraag naar mogelijke nieuwe acties op dit terrein. Wie zich geroepen voelt kan antwoorden op de volgende vragen:
“Onderwijsbeleid m.b.t. vrije software” verder lezen

Delete Cyberhate!

Naar aanleiding van de internationale dag tegen het racisme (21/3) lanceerde Federaal minister bevoegd voor Gelijke Kansen en het Centrum voor Gelijke kansen en racismebestrijding een campagne tegen cyberhate en racisme op internet.

Op een symposium werd de campagne gelanceerd. Sprekers uit diverse actieterreinen lichtten de instrumenten in de strijd tegen racisme en discriminatie op internet toe. Procureur-generaal Cedric Visart de Bocarmé gaf een overzicht van de juridische instrumenten in dit kader. Guy Verbeeren van de Federale Computer Crime Unit en Fernand Mesdom (namens Departement Onderwijs) verzorgden een presentatie over de sensibilisering van oudercomités en een afgevaardigde van ISPA had het over technische instrumenten om cyberhate tegen te gaan. Tenslotte werden een nieuwe wervende brochure, een bijhorende website en een meldpunt officieel gelanceerd.

Meldpunt en andere informatie vindt u op www.cyberhate.be. De brochure kan hier binnenkort gedownload worden.

ICT nieuwsbrief van het departement Onderwijs

In deze nieuwsbrief:

1. E-twinning : info en wedstrijd
2. Oproep tot deelname aan “Lente in Europa”
3. CST-beurs is aan haar 20e editie toe
4. Derde een laatste call for proposals van het eLearning programma komt er aan
5. PISA-studie biedt inzicht in ICT-gebruik van jongeren

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/nieuws/060221.htm

ICT-nieuwsbrief van het departement Onderwijs

In deze nieuwsbrief:

1. Vlaamse school wint Europese e-learning Award
2. Studietoelagen wint e-government Award
3. Oproep tot deelname aan “Calibrate”
4. Workshop “e-learning standaarden en interoperabiliteit”
5. Verslag van de VN-wereldtop over de Informatiemaatschappij
6. Beschikbare ICT-publicaties

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/nieuws/050920.htm

Vlaamse school wint Europese e-learning Award

Op 8 en 9 december vond in Parijs de jaarlijkse EMINENT-conferentie plaats. Deze conferentie brengt beleidsmakers, wetenschappers en de privé-sector bijeen om van gedachten te wisselen over e-learning en de ICT-integratie in Europese onderwijssystemen. De conferentie wordt georganiseerd door European Schoolnet in opdracht van de Europese Commissie. Naar goede gewoonte worden op de conferentie ook de Europese e-learning Awards uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan verdienstelijke ICT-projecten van Europese scholen.

“Vlaamse school wint Europese e-learning Award” verder lezen

Een Wereldtop die niets verandert

Van 16-18 november vond de langverwachte tweede fase plaats van de WSIS, de wereldtop over de informatiemaatschappij. De persaandacht was zacht uitgedrukt lauwtjes voor deze nochtans erg belangrijke VN-top. Ik had het voorrecht (nou ja) betrokken te mogen zijn bij de voorbereidingen van deze Top. Erop terugblikkend kan de Top echt geen succes genoemd worden: veel geblaat maar weinig melk. Nochtans zijn er een paar erg belangrijke beslissingen genomen. De Top resulteerde uiteindelijk in een politieke verklaring (Tunis Commitment) en een Actieplan (Tunis Agenda). In wat volgt wil ik een aantal van de genomen beslissingen op vlak van internetbeheer, digitale kloof en vrije software wat nader bekijken.
“Een Wereldtop die niets verandert” verder lezen

Vlaamse regering keurt nieuw digitaal actieplan goed

Op initiatief van Vlaams minister van Media, Geert Bourgeois, keurde de Vlaamse regering recent het nieuwe “Digitaal Actieplan Vlaanderen” goed. Met dit actieplan wil de Vlaamse overheid de regio verder uitbouwen als vooruitstrevende informatiemaatschappij en anderzijds de digitale kloof overbruggen.

De zeven krachtlijnen en prioriteiten van dit actieplan zijn:
• Een Vlaamse vertaling van het Europese i2010 actieplan
• Innovatie als hefboom voor ICT, met bijzondere aandacht voor KMO’s
• Verdere digitalisering informatiekanalen, inhoud en diensten
• E-vaardigheden als hefboom voor werkgelegenheid en brug over de digitale kloof
• Een betere overheidsdienstverlening door ICT (e-government)
• Digitale toepassingen ter verbetering van de levenskwaliteit
• Een geïntegreerd beleid inzake digitalisering.

Info: www.eflanders.be

Digitale leermiddelen voor het secundair onderwijs

Zopas publiceerde het departement Onderwijs de bundel “Digitale leermiddelen voor het secundair onderwijs”. Deze publicatie beantwoordt aan de vraag van veel leerkrachten SO naar innovatieve leermiddelen en praktijkvoorbeelden. De selectie leermiddelen die u in deze publicatie vindt, werd gemaakt door de Vlaamse scholen uit het ENIS-netwerk (Europees Netwerk van Innovatieve Scholen) en geclusterd rond een aantal actuele en vernieuwende lesthema’s zoals het gebruik van elektronische leeromgevingen, het efficiënt zoeken en verwerken van informatie of het zinvol inschakelen van elektronische communicatie. De voorbeelden sluiten naadloos aan bij de eindtermen en zijn zodanig gekozen dat ze meestal verder gaan dan het vak waarbinnen ze ontwikkeld werden. Ze zijn makkelijk transfereerbaar en toepasbaar in verschillende leergebieden, onderwijsvormen en leerjaren.
“Digitale leermiddelen voor het secundair onderwijs” verder lezen

De educatieve rol van de VRT

Maandag 25 juli 2005 presenteerden minister Bourgeois, voogdijminister van de VRT en gedelegeerd bestuurder Tony Mary het eindrapport van de bevraging voor de toekomstige rol van de publieke omroep. Ongeveer 1.853 en 36 middenveldorganisaties hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Vlaamse mediaraad om hun visie op de toekomstige rol van de VRT mee te delen. Op de persconferentie maandag niets dan blije gezichten. De minister was vooral tevreden over het aantal reacties en de gedelegeerd bestuurder was blij omdat de Vlaamse burgers en verenigingen kennelijk tevreden zijn over de manier waarop de openbare omroep zijn informatie- en cultuuropdracht invult.
“De educatieve rol van de VRT” verder lezen

Audiovisuele vorming achterop

Uit allerlei onderzoek blijkt dat ICT definitief de weg gevonden heeft in scholen van allerlei onderwijsniveaus. Elektronische leeromgevingen, open leercentra, blogs, het zijn concepten en technieken die ingeburgerd geraken als ondersteunend didactisch materiaal of als leermiddel. Hoewel de technologie in de scholen aanwezig is blijkt één aspect van het gebruik ervan sterk op de achtergrond, nl. alles wat te maken heeft met audiovisuele beeldvorming. Nochtans is het audiovisuele beeld alomtegenwoordig in onze leefwereld. Niemand ontkomt nog aan de beeldenstorm op straat, in winkels, op televisie en websites, in computerspellen, films, videoclips en reclamespots. Onze perceptie en betekenisgeving worden diepgaand beïnvloed door audiovisuele media. Ondanks de grote hoeveelheid beeldmateriaal die kinderen en jongeren dagelijks te verwerken krijgen, blijft het kijken vaak intuïtief en vluchtig.

Op initiatief van de CANON Cultuurcel en het IAK (Vlaams steunpunt voor de audiovisuele kunsten) werd eind 2004 een onderzoek gevoerd naar de huidige omgang met audiovisueel beeld en media in het Vlaamse onderwijs.
“Audiovisuele vorming achterop” verder lezen

Kansen voor vrije software in het onderwijs

De software waarover scholen beschikken is uitgebreid en divers van aard: bureausoftware, servertoepassingen, edutainment en educatieve software, geïntegreerde elektronische leersystemen, administratieve applicaties, etc. Aan de andere kant is ook het softwareaanbod zeer divers. Naast commerciële software is er ook een ruim aanbod aan freewareprogramma’s en vrije software.

De commerciële softwareleveranciers hebben de weg naar de scholen al langer gevonden. Via gerichte sensibilisering vanwege de Vlaamse overheid werd het freewareaanbod al eerder ontsloten. Maar vrije software in het onderwijs bleef vooralsnog onontgonnen terrein. Nochtans biedt vrije software veel voordelen voor de scholen en is het aanbod op kwaliteitsvlak zeker concurrentieel met de meeste commerciële alternatieven.

In een door het ministerie van onderwijs besteld advies pleiten 5 experts onomwonden voor de introductie en integratie van vrije software voor educatieve doelen. “Er bestaan geen gegronde redenen meer om een (op termijn doorgedreven) invoering van vrije software in het onderwijs nog langer uit te stellen. Dit moet in de eerste plaats gebeuren door stimulering en niet door verplichting.”, zo luidt de slotconclusie van het advies aan de onderwijsminister. “Kansen voor vrije software in het onderwijs” verder lezen