Poverty Is Not a Game

Gaming is aan een steile opmars bezig. De Koning Boudewijnstichting en IBBT hebben een interessante toepassing klaar die luistert naar de naam PING (Poverty is Not a Game). Het 3D serious game PING, dat werd ontwikkeld door GriN, toont aan dat games een geschikt hulpmiddel kunnen zijn om complexere maatschappelijke thema’s als armoede aan te kaarten. Op die manier willen de Koning Boudewijnstichting en IBBT zowel bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gebruik van computergames op school als een concrete toepassing aanreiken aan het onderwijs om het thema ‘armoede’ bespreekbaar te maken. PING wil jongeren kennis laten maken met een moeilijk thema als armoede. De ministeries van Onderwijs (Smet) en Media (Lieten) co-financierden het project.

In Vlaanderen staat het gebruik van games in het onderwijs nog in zijn kinderschoenen. Nochtans wijst onderzoek van de onderzoeksgroep IBBT-MICT (Universiteit Gent) bij meer dan 400 leerlingen erop dat serious games in de klas een positief effect hebben zowel op leren als op leerplezier. Bijna drie kwart van de leerlingen had het gevoel dat ze door het spelen van PING hadden bijgeleerd over armoede. Meer dan 70% wil vaker les krijgen door middel van games en 75% vond PING een leuk spel. Interessant was ook dat meisjes tenminste even positief stonden ten aanzien van de game en dat zowel ASO als TSO leerlingen zich aangesproken voelden

Het spel PING wordt gratis online ter beschikking gesteld van alle secundaire scholen in Vlaanderen, samen met een cd en een handboek voor leerkrachten over de mogelijkheden van games op school en hoe het thema van armoede in het kader van het spel in een les kan worden aangebracht. Meer informatie is te vinden op www.povertyisnotagame.be Dit Vlaamse innovatieve spel zal bovendien ook in scholen in Portugal, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk worden verspreid. Het is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Portugees en Engels

Onderwijstijdschrift Klasse brengt in haar oktobernummer een uitgebreide reportage over serious games. Over de didactische meerwaarde, hoe je games gebruikt in de klas en nieuw onderzoek over gamende jongeren.

Competenties voor de 21e eeuw

Europa spreekt over “new skills for new jobs”, de OESO over 21st century skills. Maar wat we daarmee precies bedoelen is niet altijd even duidelijk. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de OESO de aandacht voor 21st century skills in nationale curricula. Wat blijkt?  In de meeste OESO-landen was er wel een notie van deze vaardigheden, maar de voornaamste conclusie was dat iedereen er iets anders onder verstaat, dat er geen gemeenschappelijke taal en stam is als we het hebben over deze 21st century skills.

Een van de interessantste recente initiatieven is het P21, het Partnership for 21st Century Skills. P21 is een consortium van technologiebedrijven en onderzoekscentra die zich tot doel gesteld hebben een duidelijk kader te ontwikkelen voor 21st century skills en voor de implementatie ervan in leerprocessen. Bernie Trilling en Charles Fadel – resp. Education managers bij Oracle en Cisco – schreven over hun werk in het P21-project een bijzonder lezenswaardig boek: “21st Century Skills. Learning for Life in our Times”.

De auteurs starten met een analyse van het huidige onderwijssysteem in de meeste Westerse landen: onderwijs volgt een agrarische kalender ( lange zomervakanties die toeliet om te helpen bij de oogst), een industriële tijd/ruimteindeling (gericht op disciplinering nodig voor bandwerk) en een middeleeuwse canonieke vakkenstructuur (klassieke en nieuwe talen, wiskunde, kunsten).

Het doel van het onderwijs is echter de persoonlijke talentontwikkeling, het voorbereiden op de arbeidsmarkt, het bijbrengen van burgerzin en het doorgeven van waarden, normen en culturele tradities. In de visie van Trilling en Fadel moet het onderwijs mee evolueren met de maatschappelijke veranderingen. Ze stellen openlijk de canon en de vakkenstructuur in vraag. De goed gedocumenteerde afname van zogenaamde industriële routine-jobs ten voordele van dienstverlening en creatieve banen vereist -aldus de auteurs- een grondige herziening van de vaardigheden, attituden en inhouden die in een actueel onderwijs aangeleerd moeten worden. Als alternatief bieden ze een coherente visie op 21st century skills. Ze delen deze op in drie delen:

Competenties voor leren en innovatie

–         Kritisch denken en probleemoplossend vermogen

–         Communicatie en samenwerking

–         Creativiteit en innovatie

Burgerschaps- en beroepscompetenties

–         Flexibiliteit en aanpasbaarheid

–         Initiatief en zelfsturing

–         Sociale en interculturele vaardigheden

–         Productiviteit en resultaatgerichtheid

–         Verantwoordelijkheid en leiderschap

Digitale geletterdheid

–         Informatiegeletterd: informatie zoeken, verwerken en delen

–         Mediageletterd: inzicht in werking van media en zelf actief media gebruiken en produceren

–         ICT-geletterdheid: veilig, verantwoord en doelmatig (effectief en efficiënt) gebruik van technologie

Er is hier dus sprake van drie vormen van digitale geletterdheid, waarbij de focus op ICT er slechts één is. Informatiegeletterdheid omvat de competentie om efficiënt en effectief toegang te krijgen tot informatie, kritisch  informatie te kunnen evalueren en de informatie creatief en accuraat te gebruiken.

Mediageletterdheid omvat de competenties om media de analyseren (hoe worden mediaboodschappen opgebouwd en “verpakt”? Hoe interpreteer je mediaboodschappen? , inzicht in de manier waarop allerlei media gedrag en meningen kunnen beïnvloeden,…) en de vaardigheid om zelf mediaproducten te ontwikkelen. Het gaat bij dit laatste om het gebruik van de gangbare media tools (bv. sociale netwerken, blogs, digitale foto en video,…). Het gebruik van deze mediatools om te leren en om ermee les te geven is daarbij minder evident dan het op het eerste zicht lijkt. Het didactisch mediagebruik verondersteld immers een digitale didactiek die nog grotendeels in ontwikkeling of experimenteel is …

ICT-geletterdheid omvat de competenties om technologie te gebruiken voor het organiseren, evalueren, opslaan, en communiceren van informatie en impliceert de praktische technisch-instrumentele vaardigheden om technologische hulpmiddelen te gebruiken.

 

“Competenties voor de 21e eeuw” verder lezen

De Europese Digitale Agenda

De Europese Commissie heeft in maart 2010 het startsein gegeven voor de Europa 2020-strategie, die de EU uit de crisis moet helpen en de economie van de EU moet toerusten voor de komende tien jaar. De strategie staat in het teken van een hoog werkgelegenheidsniveau, productiviteit en sociale cohesie aan de hand van concrete maatregelen op EU? en nationaal niveau.

 In de Digitale Agenda voor Europa – één van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020?strategie – wordt uiteengezet welke rol informatie? en communicatietechnologieën zullen moeten spelen in een Europa dat zijn doelstellingen voor 2020 wil halen.

Centraal in de aanpak staat het verhogen van het vertrouwen in ICT. De Commissie wijst ook op de gedeelde verantwoordelijkheid van de Europese en de nationale en regionale overheden. Elk kerninitiatief bevat dan ook engagementen van de EU zelf en een aantal verwachtingen ten aanzien van de lidstaten/regio’s. 

De Digitale Agenda bestaat op zijn beurt uit zeven kerninitiatieven. Een van de zeven secties is volledig gewijd aan de digitale geletterdheid en het voorzien van digitale vaardigheden voor alle burgers. Maar ook de andere “vlaggenschepen” bevatten tal van verwijzingen naar (de rol van) het onderwijs.

“De Europese Digitale Agenda” verder lezen

Aankondiging eLearning Awards 2010

Dit jaar vieren we het tweede lustrum van de  eLearning Awards, Europa’s toonaangevende competitie gebruik van technologie in het onderwijs beloont. Scholen en lerarenopleidingen worden uitgenodigd deel te nemen en zich te registreren op http://elearningawards.eun.org/register en hun projecten te presenteren die gebruik maken van ICT voor lesgeven en leren.

De deadline voor deelname aan de eLearning Awards is 28 september 2010.

Meer info op: http://elearningawards.eun.org/ /

mail : elearningawards-info@eun.org

Resultaten ICT Monitor Onderwijs

Zopas werden de resultaten van de eerste MICTIVO vrijgegeven. MICTIVO staat voor “Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs”. Het betreft een studie van het departement Onderwijs, uitgevoerd door   onderzoekers van de vakgroepen Onderwijskunde van resp. UGent en KULeuven. De analyses hebben betrekking op de 4 groepen indicatoren die in MICTIVO worden bevraagd: ICT-infrastructuur, ICT-integratie, competenties en percepties over ICT-gebruik op school. De afname gebeurde bij zowel directies, leerkrachten als leerlingen .De analyse levert aldus een breed beeld op van de ICT-situatie in het Vlaamse onderwijs. Enkele markante resultaten:  

 Algemene computerratio’s,

Gemiddeld staan er in het gewoon basisonderwijs 38 computers en 39 in het buitengewoon  basisonderwijs. Dat geeft een gemiddelde computer/leerling ratio van 1 PC per 6,3 leerlingen in het gewoon basisonderwijs en 1 PC per 3,5 leerlingen in het buitengewoon onderwijs. In vergelijking met het secundair onderwijs zijn er minder PC’s verbonden met het internet, nl. 1 PCI per 7,7 leerlingen in het gewoon basisonderwijs en 1 PCI per 6,6 leerlingen in het buitengewoon  basisonderwijs.

Het (gewoon) SO beschikt over een groot computerpark. Gemiddeld staan er in een secundaire school 119 PC’s en in het BuSO gemiddeld 33.  In het gewoon Secundair onderwijs is er 1 PC per 3 leerlingen, die bijna allemaal ook aangesloten zijn op het internet. In het BuSO is er 1 PC per 4,3 leerlingen. PCInternetratio in het BuSO bedraagt 1 PCI per 5,5 leerlingen.

“Resultaten ICT Monitor Onderwijs” verder lezen

e-leerstandaarden

Oproep:

Op 31 maart 2010 organiseer ik een breed overleg over e-leerstandaarden.  Bedoeling is te kijken welke nieuwe standaardiseringsinitiatieven nodig zijn  en welke impact opkomende standaarden zoals common cartridge, IMS Lode, portfoliostandaarden, etc zullen hebben op belanghebbenden in Vlaanderen.

Het overleg vindt plaats in het Ministerie van Onderwijs (Koning Albert-II-laan 15, 1210 Brussel) in de namiddag.  Doelgroep voor dit overleg zijn personen/organisaties die leerinhouden aanmaken (uitgevers, producenten ,…) en/of ontsluiten (ELO-beheerders, portals, …).

Graag een seintje van Edubloggers die  hiervoor een uitnodiging willen ontvangen.

Internetgedrag bij jongeren (OIVO studie)

Een nieuwe studie van het OIVO (Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) geeft een actuele inkijk in het internetgedrag van jongeren (10-17-jarigen).

Enkele markante resultaten:  

Meer dan 9 jongeren op 10 gebruiken het internet. Dat is 4 % meer dan in 2007. 3 op 4 jongeren zeggen zich veilig te voelen online behalve de 10-en 11-jarigen. Toch stellen veel jongeren gedrag dat risico’s inhoudt.

Jongeren beweren dat ze gemiddeld 7 keren per week op het net surfen. Dat is bijna drie keer minder dan in 2007. De 11-jarigen surfen het meest: gemiddeld 11 keer per week.

Vandaag surfen de  jongeren hoofdzakelijk thuis. Maar het internetgebruik bij familie, vrienden en op school neemt toe. En het is in 74 % van de gevallen de moeder die beslist om een internetaansluiting te nemen.

“Internetgedrag bij jongeren (OIVO studie)” verder lezen

Aankondiging themadagen ICT-nascholing

REN Vlaanderen organiseert in het voorjaar van 2010 verschillende studiedagen binnen haar themawerking:

  1. Visie- en beleidsontwikkeling rond ICT op school : 4/2/2010 te Gent (UGent) over het gebruik van planningstools zoals PICTOS
  2. Leerzorg en ICT: ICT-beelden zeggen meer dan woorden” over visualisaties: 23 /2/2010 te Brussel (Conscience – ministerie van Onderwijs)
  3. Digitale borden in het onderwijs: op 19/3/2010 te Diepenbeek (KHlim) en op 20/4/2010 te Torhout (KATHO)

Kostprijs: €40. Inschrijvingen, locaties en programma via de website http://www.renvlaanderen.be

New Millennium Learners

Logo NML quadri

Van 21-23 september vond te Brussel de internationale conferentie “New Millennium Learners” plaats. De conferentie was een co-organisatie van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming en de OESO en had tot doel de tussentijdse resultaten van het onderzoeksproject New Millennium Learners voor te stellen. Dat onderzoek betrof analyses over de relaties tussen ICT en leerresultaten van PISA, een survey naar de integratie van ICT in nationale curricula, e.a.

 Het NML-project is belangrijk omwille twee zaken. Ten eerste het inzicht dat ICT een cruciale rol speelt in onze kenniseconomie en daaraan gekoppeld de nood aan nieuwe competenties die deze economie met zich meebrengt. Ten tweede het gegeven dat ICT zo’n belangrijke rol speelt in het leven van jongeren dat daardoor hun verwachtingen aan het onderwijs én hun leerresultaten worden beïnvloed.

 De resultaten van dit eerste onderzoeksluik en vooral de vaststellingen uit het NML-onderzoek m.b.t. de invloed van ICT op schoolresultaten roepen veel vragen op, niet in de laatste plaats bij het ICT-beleid zoals dat de voorbije jaren hier en in andere OESO-landen gevoerd is.

  “New Millennium Learners” verder lezen

eLearning Awards 2009

Voor het negende achtereenvolgende jaar organiseert European Schoolnet de eLearning Awards, Europa’s toonaangevende competitie die uitmuntendheid in het gebruik van technologie in het onderwijs beloont. Scholen en lerarenopleidingen worden uitgenodigd deel te nemen en zich te registreren  en hun projecten te presenteren die gebruik maken van ICT voor lesgeven en leren. Voor de winnaars (in diverse categorieën) is er prijzengeld en ICT-infrastructuur. De deadline voor deelname aan de eLearning Awards is 23 oktober 2009.

Meer info op: http://elearningawards.eun.org/

ICT zonder beperkingen

cover publicatie ICT zonder beperkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ministerie van onderwijs lanceert een sensibiliseringscampagne over het gebruik van ICT bij leerlingen met beperkingen en dit zowel voor het gewoon als buitengewoon onderwijs.

In dit kader wordt een nieuwe publicatie voorgesteld met informatie, tips en een CD-Rom met lesmateriaal. REN-Vlaanderen organiseert dit schooljaar ook een nascholingsreeks over dit thema.

De publicatie kan gratis besteld worden via de publicatiedienst van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

Studiedag ICT en leerzorg – 05/06/2009

ICT kan in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een belangrijke rol spelen. Denken we maar aan de inzet van (aangepaste) computers en software om te remediëren, te differentiëren en te compenseren. Maar de kansen van ICT zijn in heel wat scholen nog onontgonnen terrein. Daarom werd in het kader van het ICT-beleid een sensibiliseringscampagne uitgewerkt. Het doel daarvan is de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de kijker te zetten en de integratie van de ICT-ontwikkelingsdoelen gericht te ondersteunen. In dit kader werden lesmateriaal, een publicatie en een CD-rom ontwikkeld.

Op vrijdag 5 juni 2009 zal het ontwikkelde materiaal voorgesteld worden op een studiedag in het Departement Onderwijs & Vorming in Brussel, die wordt georganiseerd i.s.m. MODEM. De studiedag is bedoeld voor personeel en ICT-coördinatoren buitengewoon onderwijs, leerkrachten gewoon onderwijs met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, GON-begeleiders, zorgcoördinatoren en CLB-personeel. Deelnemen aan de studiedag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan uitsluitend elektronisch, via het inschrijvingsformulier op www.ond.vlaanderen.be/inschrijvingen/ictleerzorg.

Op deze website kunt u ook terecht voor het programma en alle praktische informatie omtrent deze studiedag.

BIS-leerobjecten ontsloten

Als je op zoek bent naar gratis lesmateriaal, kan je voortaan terecht op een nieuwe subsite van KlasCement. Die bundelt het cursusmateriaal van Bis, het vroegere afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid. Je vindt er cursussen met computeractiviteiten en syllabi. Gebruikers mogen het materiaal herwerken en kunnen aan de slag met fragmenten, illustraties of audiobestanden uit de cursussen.

www.klascement.net/bis

One-to-one-computing op EMINENT

Vorige week vond in Rome de jaarlijkse EMINENT-conferentie plaats. EMINENT brengt beleidsmensen, industrie en vertegenwoordigers van het bredere onderwijsveld samen om te discussiëren over trends en thema’s m.b.t. ICT in het onderwijs. De 4 centrale thema’s dit jaar waren e-skills, digitale schoolborden, uitwisseling van digitale leermaterialen en portals.

Hét gespreksonderwerp in de wandelgangen was echter 1-to-1 computing ofwel elke leerling zijn eigen PC/laptop. De aftrap daarvoor werd al gegeven door Mike Trucano van de Wereldbank, de eerste key-note spreker van het congres. Trucano lichtte diverse ervaringen met de One Laptop Per Child en gelijkaardige programma’s toe. Daarna waren alle ogen gericht op Portugal, het eerste land in Europa dat effectief een 1-to-1 computerprogramma realiseert. Samen met Intel heeft het onderwijsministerie daar een eigen mini-laptop (een versie van de Intel Classmate PC) laten ontwikkelen, de zgn. Magelhães, lichtgewicht, ultrastevig, met Windows én Linux en een heleboel Portugese educatieve software. Ook de verdeling van de minilaptop is speciaal. Hoewel het een project uitgaat van de minister van Onderwijs worden ze rechtstreeks aan de ouders verdeeld, voor de prijs van 150, 50 of 20 euro naargelang het gezinsinkomen. Daarnaast zijn er ondersteunende maatregelen voor de scholen want het is wel degelijk de bedoeling dat de laptops ook op school gebruikt worden. De meeste congresgangers bekeken het gedurfde programma met bewondering al waren er ook kritische geluiden te horen. Zie ook: www.liliputing.com
“One-to-one-computing op EMINENT” verder lezen

Meaningful Play

Op 11 en 12 december 2008 organiseert GROEP T Internationale Hogeschool Leuven ‘MEANINGFUL PLAY’, een tweedaags symposium over de ontwikkeling en het gebruik van serious games in het onderwijs.

Op vrijdag 12 december richt het symposium zich exclusief tot leerkrachten/directies van het basis- en het secundair onderwijs en studenten/docenten van het hoger onderwijs. Die dag zullen de gebruiksmogelijkheden van serious games in het onderwijs kritisch ter discussie worden gesteld én kunnen de deelnemers de nieuwste games voor het onderwijs onderwijs zelf actief verkennen in een reeks van praktische workshops.

Meer informatie over dit symposium vindt u als bijlage en op www.meaningfulplay.be. Voor verdere informatie en inschrijvingen kan u ook steeds mailen naar meaningfulplay@groept.be.

Games om van te leren

Ik kan het aantal studies dat wekelijks verschijnt over games, hun impact, hun vermeende positieve dan wel negatieve effecten nauwelijks nog bijhouden. Onlangs was er een van het VIWTA, de studiedienst van het Vlaams Parlement. Als in een studie van het VIWTA de woorden ICT en onderwijs samen in één zin gebruikt worden, dan gaat bij mij het alarm af, dat betekent parlementaire vragen, interpellaties, hoorzittingen in het parlement, en ja hoor, dat was deze keer niet anders.

De studie waarvan sprake, ‘Games, ze krijgen er niet genoeg van‘, belicht o.a. de educatieve meerwaarde van games. Eerlijk gezegd was ik niet diep onder de indruk van het onderwijsluik van deze studie. Het is immers niet de eerste studie die genuanceerd de positieve en negatieve aspecten van gaming belicht. Het is ook niet de eerste studie die peilt naar de educatieve mogelijkheden van ICT. Het educatieve luik van de VIWTA-studie is overigens erg beperkt en ik heb er de volgende bedenkingen bij:

De onderzoekers verwijzen heel veel naar onderzoek omtrent de positieve effecten van game based learning. Daartegenover stellen ze terecht dat er ernstige organisatorische barriëres zijn zoals de infrastructuur of het tijdsintensieve karakter van het spelen van games, genre ‘civilization’. Hier een pasklare oplossing voor verzinnen is niet evident maar het zou volgens mij wel interessant zijn om te weten of er in Vlaanderen al mee geëxperimenteerd wordt. Heeft iemand weet van scholen die daarmee bezig zijn?

Ik vind het onderscheid dat in de studie gemaakt wordt tussen educatieve en commerciële games nogal kunstmatig. Bijna alle educatieve games zijn ook commercieel in de zin van betalend of uitgegeven door een klassieke uitgeverij. De studie focust wel eenzijdig op commerciële entertainment games uit de populaire jongerencultuur. Belangrijke educatieve game-toepassingen, zoals ‘edutainment’ of ‘serious games’, worden jammer genoeg buiten beschouwing gelaten. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt in de studie zijn zogenaamde ‘edutainment-spelen’ wel al goed ingeburgerd in het Vlaams onderwijs, zeker in het basisonderwijs. Edutainment-spelen zijn interactieve softwarepakketten met als doel al spelend educatieve inhouden aan te leren of in te oefenen. Heel wat edutainment bevat kenmerken van de commerciële games die in de studie beschreven zijn.
“Games om van te leren” verder lezen

12e ICT dag over leerzorg en ICT

Ook deze edublogger was gisteren op de 12de ICT-dag. Smetty haalde het al aan: het was niet de grote massa zoals op vorige edities. Dat had wellicht alles met het thema te maken: “leerzorg en ICT”. Het buitengewoon onderwijs is sowieso een kleine doelgroep binnen het onderwijs met slechts een 400-tal scholen. Als je daarbinnen gaat zoeken naar de mensen die met ICT bezig zijn, dan weet je dat met zo’n thema eigenlijk een niche aanspreekt. Vanuit die optiek is een opkomst van 250 deelnemers zonder meer een groot succes.

Meer nog, een ICT-dag zoals gisteren was 3-4 jaar geleden nog gewoon ondenkbaar. De mensen die toen voor de doelgroep van leerlingen met beperkingen aan de ICT-kar trokken zijn wellicht op één hand te tellen. Een pijnlijke vaststelling eigenlijk als je bedenkt welke mogelijkheden ICT biedt voor de doelgroep van mensen met beperkingen en welke drama’s er ontstaan wanneer deze leerlingen de aanwezige technologie om een of andere reden ontzegd wordt.¦
“12e ICT dag over leerzorg en ICT” verder lezen

Digitale kloof en bib2.0

In het kader van de ‘digitale week’ van 17-21 maart vond in het Vlaams Parlement een studiedag plaats met als thema de rol van de openbare bibliotheek en het volwassenenonderwijs in het dichten van de digitale kloof. Organisator was het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid.

Over de rol van de bibliotheken in de informatiemaatschappij is al langer een debat gaande. Doemdenkers menen dat de bib als boekverspreider zijn beste tijd heeft gehad. Anderen zien in de bib de behoeder (mét eeuwigheidswaarde) van de traditionele literaire cultuur. Feit is dat veel bibliotheken een nieuwe rol aan het zoeken zijn in de kennis- of informatiemaatschappij. Een interessant rapport over de nieuwe rol van de klassieke bib (bib2.0) is de studie ‘De digitale openbare bibliotheek in Vlaanderen’.

Centraal op de studiedag stonden drie praktijkvoorbeelden waarbij de openbare bibliotheek deze nieuwe rol waarmaakt. Erg interessant was het voorbeeld van het Gentse stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’. Als antwoord op de problemen van achterstelling op vlak van (klassieke én nieuwe) geletterdheid had men daar het idee om een volledig nieuwe bibliotheek in te planten in deze probleemwijk. En met succes. De nieuwe bib profileert er zich als een kenniscentrum dat naast het klassieke boekenaanbod ook speelgoed uitleent (spelotheek), als lokaal ontmoetingscentrum fungeert, laagdrempelig computerinitiatie organiseert, sterke samenwerkingsverbanden heeft met het lokale centrum voor basiseducatie, toeleidt naar jeud- en buurtwerk. In geen tijd is dit bibfiliaal uitgegroeid tot een trefpunt in de wijk en geldt het als spil voor allerlei initiatieven die cultuur en vorming dichter bij de buurtbewoners brengen.

De andere praktijkvoorbeelden waren een project van het Centrum Basiseducatie Wijzer uit Brugge en Zandletters uit Oostende. Deze praktijkvoorbeelden + nog 25 andere zijn overzichtelijk en qua vormgeving erg fraai gebundeld in een e-book dat je hier kan inkijken en/of downloaden.

Bedenkingen naar aanleiding van de Safer Internet Day

Twaalf februari is door de Europese Commissie uitgeroepen tot de Safer Internet Day. Het initiatief is bedoeld om de brede samenleving te sensibiliseren over (on)veilig ICT-gebruik. De nadruk ligt steevast op het aspect communicatie: veilig chatten, seksueel misbruik via chatboxen, cyberpesten, pornografie op het internet, enz.

Om de Safer Internet Day te promoten, publiceerde de Europese Commissie een interessant filmpje. Je ziet een computermuis op een tafeltje en vervolgens een 10-tal stereotype handen die met de muis werken: die van een arts, een motard, een bloemenmeisje, een muzikant, een in leer uitgedoste hand. Het filmpje toont dat er mensen met verschillende intenties op het net rondsurfen en suggereert daarmee dat er ook mensen met slechte bedoelingen actief zijn: pedofielen, kinderlokkers… Nog op safer internet day wordt een vervolgrapport bekend gemaakt met een benchmark van allerlei contentfilters, dit zijn filters die verwerpelijke of schadelijke inhouden moeten tegenhouden.

Veilig ICT-gebruik is een complex gegeven en omvat meer dan dat. Er is ook de kwestie van auteursrechten, van technische zaken zoals spam, virussen, spyware en andere troep. Veilig ICT gaat ook over een gezonde computerplek. Vanwaar telkens die engere focus op schadelijke inhouden?
“Bedenkingen naar aanleiding van de Safer Internet Day” verder lezen

aankondiging REN Vlaanderen themadagen

De nascholingsorganisatie REN Vlaanderen organiseert de komende weken haar thematische studiedagen. Deze studiedagen passen in de themawerking die REN Vlaanderen sinds enkele jaren opzet. Voor het schooljaar 2007-2008 werden volgende thema’s gekozen:

– Visie en beleidsontwikkeling ICT
– Web2.0 educatieve toepassingen
– ICT en taalonderwijs

1/ Visie – en beleidsontwikkeling ict (gericht op de implementatie van de nieuwe ICT-eindtermen)
Tijdens de studiedag ligt de nadruk op de integratie van de nieuwe eindtermen en de ontwikkeling van een visie en beleid rond ICT op school. De ICT-eindtermen worden toegelicht en er zal dieper ingegaan worden op wat een ICT-beleidsplan precies inhoudt en hoe dit kan gerealiseerd worden. Ook de elektronische tool pICTos wordt op deze studiedag voorgesteld. In de namiddag krijgt u de kans om met deze tool kennis te maken in een workshop. Deze studiedag vindt plaats op donderdag 31 januari in Gent.

2/ Nieuwe interactieve webtoepassingen voor onderwijs (Web 2.0)
Wat is WEB 2.0? En wat kan WEB 2.0 betekenen voor mijn onderwijspraktijk? En wat zijn dan de technische, didactische, juridische en organisatorische implicaties? Vragen waarop u een antwoord krijgt op de REN-studiedagen, die plaats vinden op dinsdag 12 februari 2008 in de KHLim in Diepenbeek en op donderdag 21 februari 2008 in de KHBO in Brugge.

3/ ICT en het talenonderwijs
Dit thema sluit aan bij de talenbeleidsnota van minister Vandenbroucke. Centraal bij dit thema is de inschakeling van ict, waar mogelijk in samenhang met multimedia, om de verwerving van taalcompetenties in Nederlands en vreemde talen stevig te ondersteunen. Deze studiedagen zullen plaatsvinden op dinsdag 19 februari 2008 in Wilrijk en op dinsdag 11 maart 2008 in de KHLim in Diepenbeek.

Programma, exacte locatie, kostprijzen, inschrijvingsmodule en andere praktische informatie vindt u op de website www.renvlaanderen.be.