Eduboek: Didactiek van het open leercentrum (II)

Met het boek Didactiek van het open leercentrum willen de redacteurs Peter Van Petegem (nee, niet de wielrenner, wel de Antwerpse onderwijskundige) en Dirk Grombeir (hoofdredacteur van ICT en onderwijsvernieuwing) een update bieden van de actuele inzichten rond begeleid zelfstandig leren.

Het siert de samenstellers van het boek dat ze van in het begin de veldwerkers aan het woord laten, d.w.z. de mensen die – los van de theoretische beschouwingen – de didactiek uit de titel dag na dag, uur na uur, in de praktijk (moeten) brengen.

In hun bijzonder lezenswaardige hoofdstuk leiden Luc Pierrart en Herman Van den Bergh de lezer virtueel rond in een open leercentrum tijdens een les Frans van de derde graad. De toon van hun stuk is niet hoogdravend academisch, en net daardoor kan ik als leerkracht ook (proberen te) begrijpen hoe het er in hun lespraktijk aan toe gaat.

“Eduboek: Didactiek van het open leercentrum (II)” verder lezen

Jonge leerkrachten haken af

Net gelezen bij de Standaard dat een derde van de beginnende leerkrachten binnen de vijf jaar zijn of haar krijtje aan de wilgen hangt.

Als voornaamste redenen voor deze toch wel onrustwekkend hoge drop-out worden werkdruk en stadsvlucht aangehaald. Maar dat lijken me zeker niet de enige redenen. Ik heb het al een tijdje geleden al gezegd en geschreven: voor mij is en blijft de voornaamste reden – en ik meen dat ook in mijn omgeving zo op te vangen van jonge starters – de onzekere werksituatie. Als de minister deze dramatische situatie wil keren, moet hij eerst en vooral daar werk van maken. Immers, een dergelijke massale vlucht uit het onderwijs zal je niet keren door het onderwijs voor buitenstaanders aantrekkelijker te maken.

Of omgekeerd gezegd: een bedrijf dat binnen de vijf jaar 1/3 van zijn starters ziet vertrekken, zal daar – op zijn zachtst gezegd – niet bepaald beter van worden.

Cursusblog als instrument voor procesbegeleiding

In het kader van mijn cursus “Intercultural Communication” heb ik – bij wijze van experiment en om nu eindelijk ook zelf eens de daad bij het woord te voegen – een cursusblog geopend. De bedoeling is dat, naast mijn notities in aanvulling op de lessen, in een volgende fase de studenten ook zullen gaan meeschrijven.

“Cursusblog als instrument voor procesbegeleiding” verder lezen

Werkzekerheid?

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dan komt ons onderwijs (eindelijk) weer eens extra in de kijker, met haar goede kanten – en minder goede kanten. Ik had het graag eens over de minder goede kanten in het secundair onderwijs gehad en op een punt gewezen waar het onderwijs als werkgever, spijtig genoeg, in gebreke blijft: de werkzekerheid.

Laat mij even een situatie schetsen: wie vanuit het hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, vanuit een assistentschap, doctorassistentschap, …) naar het secundair onderwijs stapt, krijgt vaak een aantal jaren weddenanciënniteit toegewezen – wat uiteraard alleen maar toe te juichen is (wie uit de privé-sector komt, heeft minder geluk) – maar eigenaardig genoeg niet ook dienstanciënniteit. Gevolg: je krijgt wel een aangepast loon, maar je hebt geen sociale rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op ouderschapsverlof. Recht op ouderschapsverlof heb je pas als je vast benoemd bent of een TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) hebt en je komt pas voor een TADD in aanmerking wanneer je binnen eenzelfde scholengemeenschap ten minste 720 dagen hebt gepresteerd, gespreid over ten minste drie schooljaren.

“Werkzekerheid?” verder lezen

The Educational Potential of Weblogs

In een artikel op de eLearning-portaalsite van de EU gaat Elmine Wijna in op het potentieel van weblogs in het onderwijsproces.

De grootste voordelen zijn volgens de auteur dat studenten kunnen zien wat hun medestudenten doen en op die manier van elkaar kunnen leren. Bovendien is de interactie niet tijdsgebonden. Als je het mij vraagt, is dat een beetje een rudimentaire voorstelling van de zaken. Want welke meerwaarde zou een blog dan bieden tegenover pakweg een forum? Daar kunnen studenten ook met medestudenten in de clinch gaan, onafhankelijk van tijd en ruimte.

“The Educational Potential of Weblogs” verder lezen

Hype alert: blended learning

pak uw pen en papier, open uw tekstverwerkers, activeer de ‘zoek-en-vervang’-functie en verander in al uw onderwijsplannen, subsidieaanvragen en nota’s de verschillende didactische aanpakken in: blended learning

Met die wat provocatieve boodschap pakt Paul Kirschner een heikel punt in de theorievorming rond leren aan. In zijn inspirerende column “Warning, hype alert: Blended learning” beschrijft Kirschner hoe we bij onderwijsvernieuwing als het ware van de ene hype in de andere sukkelen. Terwijl vele van die theorieën gewoon beschrijven wat goed onderwijs is (of zou moeten zijn), zonder meer.

“Hype alert: blended learning” verder lezen

Hogescholen hebben financiële injectie nodig

Het was een mailtje van ons departementshoofd dat me erop attent maakte. Eigenlijk zijn de grote lijnen van deze brochure voor ingewijden niet echt een verrassing:

  • Er zijn steeds meer studenten hoger (niet-universitair) onderwijs;
  • De opdracht van hogescholen wordt uitgebreid, terwijl de financiering is tot 2006 bevroren;
  • De financieringskloof tussen hogeschoolstudenten en andere studenten wordt steeds groter.

Maar toch wordt een mens stil als hij het volgende leest (ik heb voor de duidelijkheid de cijfers in het vet gezet):

“De kloof tussen de investering die de overheid doet per hogeschoolstudent t.o.v. een leerling uit het secundair onderwijs wordt jaarlijks groter en bedraagt nu reeds 670 euro per student.
Deze kloof is nog groter wanneer men de vergelijking maakt tussen de hogeschoolstudent en de student aan de universiteit. Het verschil stijgt jaarlijks en bedraagt nu reeds 7.444 euro per student.”

Slik…

Inzetbaarheid van blogs in het onderwijs

In het maartnummer van OnderwijsInnovatie gaan de auteurs Sybilla Poortman en Peter Sloep in op het fenomeen “bloggen” in het algemeen en op edublogging in het bijzonder. Het gehele artikel kan je nalezen op de website van het Nederlandse tijdschrift. Het interessantste aan het artikel leek me het stukje over de inzetbaarheid van weblogs in het onderwijs. Volgens de auteurs moet daarvoor minstens één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

“1) er wordt aangesloten bij de behoefte aan groepsvorming, of 2) zorgvuldig
formuleren en argumenteren is gewenst, of 3) de beschikbaarheid van een verslag
van gebeurtenissen is belangrijk.”

“Inzetbaarheid van blogs in het onderwijs” verder lezen

Goeie inhoud

Taal leren is geen doel op zich. Taal leren om succesvol te communiceren is wel het einddoel. Vanuit die optiek probeer ik mijn studenten aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Simon Stevin, de grondbeginselen van taal & communicatie bij te brengen. Ik doe dit in het Duits, het Engels en het Nederlands.
Zelf ben ik nog maar recent “echt” aan het bloggen geslagen (passito.blogspot.com), maar in feite ben ik er al veel langer onbewust mee bezig, door op mijn website vroeger een soort agenda voor mijn studenten te zetten die dan regelmatig (minstens wekelijks) werd geüpdatet.
Waarom ik instap op Edublogs.be, is voor mij vrij evident: bloggen beïnvloedt, meer nog dan e-learning (die andere “killer app”), in toenemende mate het dagelijkse leren van jonge mensen. Technologische systemen voor e-learning of bloggen zijn er genoeg. Op zich heb ik maar 1 criterium voor die technologie: hoe gemakkelijk kan ik, als eindgebruiker, het platform gebruiken. Daarom ben ik ook meer geïnteresseerd in de content-zijde van alles wat met onderwijsinnovaties te maken heeft. Uiteindelijk meen ik ook van mijn studenten te begrijpen dat zij precies in die content het meest geïnteresseerd zijn. Voor hen speelt de technologie niet echt een rol (they take it for granted, you know…).
De voornaamste reden om hier mee te doen is dus tweeledig: enerzijds de aandacht trekken op de leerinhouden (inderdaad, Maarten, we zijn bezig met mensen en niet met technologie) en anderzijds contacten leggen met gelijkgezinden om ideeën over ervaringen (en later misschien materiaal) uit te wisselen.